birguzelinsankapak

konyadertarihi

tarihtensayfalar

Tarihten Sayfalar (3)

Ankara: 24- Lozan'dan bildirildiğine nazaren Boğazlar mes'elesinde son müşkilatın da izalesi maksadıyla müttefiklerle İsmet Paşa arasında müzakerata devam edilmekdedir. Milad-ı İsa yortusundan evvel Boğazlar mes'elesinin kat'i bir suret-i tesviyeye iktiranı heyet-i murahhaslarca arzu edilmekdedir.Mezkur gazeteye göre (hangi gazeteye?!) Türkiye murahhasları Boğazlar komisyonu tarafından Boğaz mıntıkasının mahiyet-i askeriyeden tecridinive kontrolünü kabul etdikleri takdirde müttefikler Türkiye'nin münferid ve müşterek teminat talebini nazar-ı itibare alacaklardır. (Lozan) Konferansı Pazar ve Pazartesi ictima' etmeyecekdir.

Ekalliyetler Meselesi Etrafında

Yazan Salı, 27 May 2014 12:06

Ankara: 24- Lozan'dan iş'ar ediliyor: Tali ekalliyetler komisyonu bu gün Hristiyan ekalliyetlerin askerlikten istifası meselesiyle iştigal etmişdir. İngiliz, İtalyan ve Fransız murahhasları tarafından serd edilen delail, Türkiye murahhaslarınca kamilen redd edilmişdir. Nihayet meseleyi Cemiyet-i Akvam'a havale etmek üzere bir düstur teklif edilmiş ise de Türkiye heyet murahhasası Türkiey'nin  hükümranisi mahall olmak istibariyle bunu da redd etmişdir. Bulgaristan, bir çok Bulgarların Şarkî Trakya'ya avet etmek arzusunda bulunduklarından dolayı ekalliyetler meselesinde kendisinin de istima' edilmesini taleb etmişdir. Türkiye heyet-i murahhasası Ermeni ve Bulgarların istima'ına iztiraz etmiş ise de müttfikler, bunları dinleyeceklerini ve Türkiye murahhasları istiyorlarsa bu celsede hazır bulunmamaları mümkün olduğunu bildirmişlerdir. Dün sabah ekalliyetler komisyonunda müzakerat biraz daha terakki etmişdir. Uhuvved-i atika meselesinde Türkiye'deki ecnebi kumpanyalarının rüsuma tabi bulundurulması hususu tali komisyon tarafından müzakere edilmiş vr Türkiye murahhasları ecnebi hükümetlerin Türkiye kumpanyalarını kendi kumpanyalarından daha iyi bir resme tabi bulundurmaları şartıyla ecnebi kumpanyalarının Türk kumpanyaları için müttehiz esasat üzerinden resme tabi olmalarını esas itibariyle kabul etmişlerdir. Müttefikler bu tarz tesviyenin yirmi sene medd ile devamını teklif etmişlerdir. Türkiye heyet-i murahhasası Türkiye kavanin ve teşkilat-ı adliyesinden ecnebiler için kafi bir teminat teşkil edtiğini iddia ve mehakim-i muhtelita için bir takım Avrupa hakimlerinin memuriyeti hakkındaki müttefikîn projesini redd etmişdir. Türkiye heyet-imurahhasasının itirazına binaen tali komisyon Mösyö Garuni'yi keyfiyetden haberar etmek üzere mesaisini ta'tîl etmişdir. 

Sn. İsmail ÖNCEL'in arşivinden alınmıştır.

Hazırlayan: Elif KUŞALAN

 


 

Babalık Gazetesine Ait Bilgiler

Gazetenin Tam Adı:       Babalık
Gazetenin Tarihi:            16 Zilkade 1341; Pazar  1 Temmuz 1339-1923
Gazetenin Sayısı:            Sayı: 1234  Yıl: 13
Gazetenin Sahibi:           Sahib-i İmtyaz: Yusuf Mazhar
Gazetenin Basım Yeri:   Konya

Telif Hakkı © 2019 Konyalılar Derneği & İstanbul Konyalılar Vakfı