birguzelinsankapak

konyadertarihi

tarihtensayfalar

Tarihçe

Öğeyi Oyla
(0 oy)

Konya'da ve çevresinde yerleşik düzen Prehistorik ( Tarih öncesi ) çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik-Kalkolitik-Erken Bronz Çağkültürlerini görürüz. Bu çağın iskan yeri olan höyükler, Konya il sınırları içindedir. Neolitik Devre (MÖ. 7 000-5 500 ) ait buluntular, Çatalhöyük'teki arkeolojik kazılarda meydana çıkmış. Bugün Konya'nın bir semtinin içinde kalan Karahöyük'te Hitit iskanı görülmektedir. Senelerdir sürdürülen arkeolojik kazılar bu çağı anlatan buluntular vermektedir.

 

Anadolu'da Hitit egemenliğine son veren Frigler Trakya'dan Anadolu'ya göç etmiş kavimlerdir. Alaaddin Tepesi ve Karapınar, Gıcıkışla, Sızma'dan elde edilen buluntular MÖ VII. yüzyıla aittir. Frigyalılardan sonra Konya ( KAVANİA ) Lidyalılar ve İskender'in istilasına uğramıştır. Daha sonraları Anadolu'da Roma hakimiyeti sağlanınca Konya İkonium olarak varlığını korumuştur.

 

( MÖ 25 ). Antalya'dan Anadolu'ya çıkan Hıristiyan azizlerden St. Paul Antiochia ( Yalvac'a ) sonra İkonium'a ( Konya'ya ) gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray Lystra-Derbe ve Laodika ( Ladik Halıcı ) ve Sille önemli Bizans yerleşim yeridir. İslamiyetin Anadolu'da yayılması ile Bizans'a ( Yani İstanbul'a ) Arap akınları başlamıştır. Emeviler, Abbasiler, Konya üzerinden akınlar yapmışlardır. 1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun büyük bir kısmı ile beraber Konya da Selçuklular tarafından Bizanslıların elinden alınmıştır. Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah 1076 tarihinde Konya'yı başşehir yapmıştır. 1080 tarihinde başkent İznik'e nakledilmiştir. Kılıç Aslan I. 1097 tarihinde başşehri Konya'ya taşımıştır. Konya 1097 tarihinden 1277 tarihine kadar aralıksız Anadolu Selçuklularının başşehri olmuştur. Bu tarihte Konya’yı Karamanoğlu Mehmet Bey ele geçirmiştir. Osmanlı Padişahlarından II. Murat 1442 tarihinde Konya’daki Karamanoğulları hakimiyetine son vermiştir.

 

Tarihi eserlerde M.Ö. 404 yıllarına kadar Konya hakkında bilgiler yer aldığını görmek mümkündür. Tarihte bilinen ilk ismi ICONIUM = IKONYUM olarak geçmektedir. Konya Batı sonundaki iki çatal dağların doğu eteğine yakın düz ovada, akarsulu, bağlı ve bahçeli bir şehirdir. 

 

Tarihi kayıtlara göre; mamur suru vardır. Cenup tarafından ol dağların eteğinde Meram nam bahçeleri ve mesiresi olup, dağlardan şehre ve Meram’a nehirler akar.

 

Mezraları ve şehir bostanlarını suladıktan sonra şehrin ova tarafına bu suların ayağı inip bir göl olur. (Aslım Sazlığı) Bu göl dağları ihata eder ve bunun kalesini de Sultan Kılıçarslanı Selçuki taştan yapmıştır. Dar-ül Mülk-ü ve Taht-ı idi. Kendi sarayında bir büyük ıvan vardır. Sonra suru harabe yüz tutunca Sultan Alaedden-i Keykubad-i Selçuk-i ve ümarası tecdid edip taş ile handeğin dibinden yaptılar.Handeği yirmi, dıvarının yüksekliği 30 ziradır.(Arşın) Bu surun 12 kapısı olup herbirinin büyük kası şeklinde kuleleri vardır. Bunda imareti aliye bina ettiler. Suyu dağdan gelir. Anın için sur kapısında bir kubbe-i azime vardır. Hariçte üçyüz kadar lüle ab-ı cari olur. şehre münkasimdir. Turabının mahsülü penbe vesair hububat ve meyvalardır. Kamer-ed-din-i demekle maarif bir kayısı olur. Gayet latiftir. şehrin havası mutedildir. Ekseri bağları dağ tarafındadır. Bunda bir çeşit gök çiçek olur ki ona DEBBAğ çiçeği derler. Tohumunu her sene sair mezruaf gibi ekip biçerler. Ve bununla debbağlar gök renkte gön ve sahtiyan yaparlar. Ve Rum şehirlerine ve Frengistana ihraç ederler. Bahsedilen Selçukiler zamanında 12 kapısı olan kale, şehir Osmanlıların eline geçince dördü bırakılıp diğerleri kapatılmıştır. 792 Tarihinde Yıldırım Beyazıt Han Konya Kalesini fethetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Tahriri üzre şimdi Karaman Eyaleti adı ile müstakil bir eyalet olup paşa makamıdır. Yedi sancağı vardır. Konya'nın mezhepleri hep hanefidir. Camilerin en eskisi içkaledeki Sultan Alaeddin Camidir. Bu içkale yüksek bir yerde olup mükellef ve mükemmel cephanesi ve topları vardır.

 

Bu kalenin doğu ve şimal tarafları sahra ile bir gölceğizdir. Camiyi Sultan Süleyman iki minareli ve geniş haremlidir. Mescidleri çoktur. Medreselerinin en meşhuru Nalıncı Medresesidir. II.Darülkurra 3 Dar-ül Hadisi, 170 Sıbyan Mektebi, 40 Tekkesi vardır. çeşmesi çoktur. 300 ü geçen sebilleri 11 Dar-ül Ziyafesi, 300 kadar bağlı bahçeli sulu suvatlı büyük saraylar vardır ki paşa sarayı pek meşhurdur. 26 Bekar Hanı, bir Bedesten, 1900 dükkanı vardır. Konya’nın helvacı , berber civanları , külahçıları, terzileri ve kuyumcuları meşhurdur. 20 kadar hazik doktorları vardır.Ahalisi hep Türkdür. 9000 kadar bağ ve bahçesi vardır. Güzel sesli kuşlarının ötüşleri insana taze hayat verir. Konyalılar ehl ve iyalleri ile sekiz ay Meram da oturup zevk-ü sefa ederek felekten gam alır.

 

Konya Manevi şahsiyetler bakımından da fevkalade zengindir. Sultan Veled, Bahaeddin, Sultan-ı Ulema, şeyh Kerimeddin , çelebi Hüsam, Şems-i Tebrizi, Şeyh Sadrettin, Kadı Seracettin, Seyit Burhanettin Muhakkıkı Tirmizi, Mevlana Celaleddin Muhammet ıbnil Sultan-ı Ulema, Hacı Veyis Zade Efendi, Ladikli Ahmet Efendi ve burada sayamadığımız birçok isim çeşitli dönemlerde feyz almış ve vermişlerdir.

 

  • Konya Tarihte Selçukilere, Karamanoğullarına Başkentlik yapmıştır. Osmanlılara da Eyalet ve Vilayet Merkezliği yapmıştır..
  • 1831 yılında yapılan Osmanlı İmparatorluğu nüfus sayımında Konya Nüfusu 12.457 olarak tespit edilmiştir. O tarihte 5162 ev 123 Mahalle vardır.
  • 1935 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımında Konya şehrinde 26.991 Erkek 25.102 Kadın olmak üzere 52.093 Nüfus vardır.
  • 1831 sayımına göre 113 sene içinde şehrin nüfusunda 37.636 gibi mühim bir artış görülmektedir. Nüfus 1940 da 56.465, 1945 'de 58.457, 1950'de 64.336, 1956'da 92.236, 1960'da 122.704 dür. Mahalle sayısı 170 olmuştur.
  • Son Genel Nüfus Sayımında Konya'nın nüfusu 1.937.814 olarak tespit edilmiştir.
  • Konya büyükşehrini oluşturan Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinin toplam nüfusu 584819 kişidir. Bu üç ilçemizin toplam köy ve kasaba sayısı da 92'dir.
  • Konya’nın bu üç ilçesi dışında 29 ilçesi daha vardır.
Okunma 28092 defa
Bu kategoriden diğerleri: Konyaspor »

Yorum Ekle

Telif Hakkı © 2019 Konyalılar Derneği & İstanbul Konyalılar Vakfı